layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Statshusmandsbrug på Præstegårdsmarken
Statshusmandsbrug på Præstegårdsmarken

Østbirk Præstegårdsmark

52.

I den nordøstlige udkant af Østbirk ligger statshusmandskolonien Præstegårdsmark. Kolonien blev
udstykket fra præstegårdens jorder i 1922 og består af fem brug, der ligger langs den lige vej. Området afgrænses mod sydøst af markant dige med levende hegn. Husene fremtræder efterhånden noget uensartede, men har beholdt præget med små stuehuse og en enkelt længe. På marken findes endvidere to fredede og seks overpløjede gravhøje.

Sårbarhed: Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur, veje, diger, hegn og omgivelser.
Gravhøje og omgivelser er sårbare overfor terrænændringer, dybdepløjning og beplantning.

Kort

Kort