layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Landskabsformer og jordbund

  Landskabsformer og jordbund 

 

Den naturgeografiske dannelseshistorie i Vejle Amt er uhyre kompleks, hvis man vil forstå alle detailformernes oprindelse. Den vigtigste grænse er hovedstilstandslinjen, som skiller amtet, ja hele Jylland, i en frugtbar, østlig del og en vestlig del med lettere jorder. Linjen løber nogenlunde tværs ned igennem regionen og markerer NØ-isens
hovedophold ca. 20.000 f. Kr (den vestligegrænse på kortet). Om sommeren skyllede enorme smeltevandsfloder ud gennem gletscherportene og gravede smeltevandsdale ved isranden. Det udskyllede materiale dannede de store sandede hedesletter mellem bakkeøerne (moræneknolde fra næstsidste istid, Saale). Efter et par tusind år med afsmeltning fulgte SØ-isens fremstød. SØ-isen (den ungbaltiske is) afsatte flere randmoræner, men nåede ikke helt så langt mod vest. Isens moræneaflejringer var frugtbare og lerede. Isens smeltevandsstrømme fulgte bl.a. Gudenå-dalen mod nord og Kongeådalen med vest. I området mellem NØ-isens og SØ-isens er rester af flere mindre isrande. En urolig, kuperet overgangszone med jorde vekslende fra gode lerjorde til sandede smeltevandsaflejringer.
 Rækkebjerge
 Rækkebjerge
Julianebjerg Bæk
 Julianebjerg Bæk
Dybdepløjning forud for læplantning ved Farre
Dybdepløjning forud for
læplantning ved Farre