layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

De administrative grænser

De administrative grænser 

Vejle Amt fra 1970 er ikke en ensartet region, hverken fra naturens hånd eller som historisk administrativ enhed. I middelalderen tilhørte den sydvestlige del Koldinghus Len og Ribe Stift. De østligste sogne syd for Kolding tilhørte Slesvig Stift og var i verdslig henseende en del af hertugdømmerne. Den nordøstlige del hørte til Stjernholm Len, og dele af Silkeborg og Skanderborg Len, der alle lå i Århus Stift. Lenene blev til amter i 1662 efter enevældens indførelse. I 1793 blev antallet af amter halveret. Det første Vejle Amt blev konstrueret med grundsubstans i det gamle Koldinghus Amt, dog uden Slavs og Andst Herred, og med indlemmelse af Hatting og Bjerre Herred fra Stjernholm Amt. Den nordlige del udgjordes af det nye og større Skanderborg Amt. Ved struktureformen i 1970 kom det nuværende Vejle Amt til at bestå af den sydlige halvdel af Skanderborg Amt og det meste af Vejle Amt (fra 1793), undtagen lidt af Nørvang Herred, der afgik til Ringkøbing Amt. Seks sogne i Andst Herred, kom til fra Ribe Amt, og tre sogne i Nørre Tyrsting Herred, der blev indlemmet i Kongeriget i 1864, gik til Sønderyllands Amt. Udover rigsgrænsens ændringer mod syd omkring Kolding, har særligt de kongelige vildtbaner og rytterdistrikter haft betydning for bebyggelsesbilledet, og afsat varige spor i landskabet. En administrativ historie, som er umulig at afbilde pædagogisk på et enkelt kort. For en nærmere belysning henvises til Landbohistorie i Vejle Amt (1987) eller Danmarks Administrative Inddeling (1984). Historien gentager sig, og endnu engang er amtet genstand for opdeling i medfør af strukturreformen 1/1 2007. Den kommende grænse mellem Region Syd og Region Midt kommer i store træk til at følge den gamle grænse fra 1793 mellem Vejle og Skanderborg Amt, bortset fra lidt tildragelse og afgivelse i Horsens og Tørring-Uldum kommuner.
Nørre Snede sammenlægges med Ikast og Brande Kommuner. Den nye Horsens Kommune består af Brædstrup, Gedved og Horsens. En smule af Voerladegård sogn i Brædstrup Kommune afgives til Ny Skanderborg Kommune. Ny Hedensted udvides ved inddragelse af Tørring-Uldum mod vest og Juelsminde mod øst. Fra Tørring-Uldum afgives Grejs sogn til Ny Vejle Kommune, der er en sammenlægning af Give, Jelling, Egtved Vejle og Børkop. Vester Nebel sogn i Egtved Kommune afstås dog til Ny Kolding, som består af Lunderskov, Vamdrup, Kolding og Christiansfeld Kommune.
Fredericia Kommune fortsætter, som den eneste i Amtet med en uændret geografi fra 2007.

 Milesten
Milesten