layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Råstofindvinding

For råstoferhvervet kan det være af stor betydning så tidligt som muligt i planlægningsfasen at få kortlagt, om der er væsentlige fortidsminder på et graveområde. Jo tidligere indvinderen anmoder det arkæologiske museum om en udtalelse, jo bedre er mulighederne for at vurdere de økonomiske omkostninger. Det er Region Midtjylland, der myndighedsbehandler råstoftilladelserne, men Horsens Museum er allerede i planlægningsfasen inddraget i planlægningen inden for råstofområdet.

Det anbefales at få foretaget en forundersøgelse, idet det mindsker risikoen for, at der findes hidtil ukendte fortidsminder under indvindingen. Forundersøgelse og eventuel udgravning bekostes af råstofindvinderen.

Hvis man ikke har fået foretaget en forundersøgelse, og der under indvindingen dukker arkæologiske levn op, skal man henvende sig til det lokale, arkæologisk ansvarlige museum. Det kan medføre, at indvindingen midlertidigt må indstilles. Eventuelle tab, der følger heraf, står for indvinderens regning.

Forundersøgelsen bør betragtes som en forsikring: Hvis en forundersøgelsen har vist, at der ikke er fortidsminder på arealet, og der alligevel dukke nye fortidsminder op under indvindingen, bliver den efterfølgende arkæologiske udgravning omkostningsfri for indvinderen.

I særlige tilfælde kan Kulturstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelse og arkæologiske udgravninger.