layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 

Landbrug

Støder man på fortidsminder under jordarbejde i landbruget eller skovdriften, skal man henvende sig til det lokale arkæologisk ansvarlige museum. Såfremt fortidsminderne dukker op i forbindelse med lodsejers normale og uændrede drift, påhviler finansieringen af den efterfølgende arkæologiske undersøgelse ikke lodsejer.

Ved bygge- og anlægsarbejder (f.eks. staldbyggeri) følges de almindelige regler for bygge- og anlægsarbejde. Udgiften til en forundersøgelse påhviler således bygherre, hvis det berørte areal er over 5000 m2. Ligeledes påhviler det bygherre at finansiere en eventuel efterfølgende arkæologisk udgravning.

Ved ændring af jordbehandling, f.eks. fra almindelig pløjning til dybdepløjning (der har en destruktiv effekt på fortidsminder), kan man omkostningsfrit henvende sig til det lokale kulturhistoriske museum og anmode om en udtalelse og eventuel forundersøgelse af arealet.

I særlige tilfælde kan Kulturstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelse og arkæologiske udgravninger.