Horsens Museum graver
Horsens Museum udfører arkæologisk forundersøgelse.

Bygge- og anlægsvirksomhed

Horsens Museum er inddraget i den fysiske planlægning

Allerede i høringsfasen i forbindelse med kommuneplaner, lokalplaner og lignende skal kommunen inddrage det lokale arkæologisk ansvarlige museum, således at museet kan foretage en arkivalsk kontrol, der sikrer, at der tages hensyn til forekomsten af fortidsminder i den videre planlægning. Senest i forbindelse med udstedelse af byggetilladelse skal kommunen underrette museet om tilladelsen samt underrette bygherren om museumslovens bestemmelser.

Ved køb af arealer kan køber med fordel via sælger henvende sig til det lokale museum for at få information om eventuelle fortidsminder på arealet. Desuden kan sælger forud for et salg bede museet om en arkæologisk forundersøgelse af området for at få kortlagt mulige skjulte fortidsminder.

På samme måde kan bygherren forud for byggeriet anmode det lokale arkæologisk ansvarlige museum om en udtalelse om mulige fortidsminder på arealet. Museets udtalelse baseres i første omgang på arkivalsk kontrol og vil indeholde en vurdering af risikoen for ødelæggelse af væsentlige fortidsminder. Fra museet modtager en sådan anmodning, har museet fire uger til at udarbejde en besvarelse, ved større forundersøgelser dog seks uger. Skønnes det, at den arkivalske kontrol ikke i sig selv giver museet et rimeligt grundlag for at fremkomme med en vurdering, forelægger museet sagen Kulturstyrelsen, som på baggrund af museets indstilling og budget vurderer behovet for en arkæologisk forundersøgelse.

Ved mindre forundersøgelser, hvor det samlede planareal er under 5.000 m2, afholder museet udgifterne til den arkivalske kontrol og forundersøgelse. Ved større forundersøgelser samt ved forundersøgelser i de middelalderlige bykerner afholdes udgifterne af bygherren. En arkæologisk forundersøgelse er frivillig og igangsættelse forudsætter den anlægsansvarliges accept.

Formålet med forundersøgelsen er at skabe overblik over eventuelle fortidsminder af væsentlig interesse på arealet. Museets udtalelse bør ses som et tilbud, der giver bygherren mulighed for at tilrettelægge sit anlægsarbejde, så udgifter til større arkæologiske udgravninger undgås eller mindskes, samt at risikoen for en forsinkelse eller standsning af byggeriet minimeres.

De praktiske aftaler om udførelsen af arkæologiske forundersøgelser og udgravninger laves altid i et samarbejde mellem bygherre og museet. Budgetterne for undersøgelserne skal godkendes af både Kulturstyrelsen og bygherre.

Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, for eksempel stensamlinger eller mørke spor i undergrunden, skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet, straks indstilles, og det lokale arkæologisk ansvarlige museum kontaktes. Efter indstilling fra det lokale museum vurderer Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherre. Udgifterne afholdes dog af Kulturstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet. Museet kan ligeledes foretage en standsning af jordarbejdet, hvis der under jordarbejdet påtræffes fortidsminder. En sådan standsning skal efterfølgende godkendes af Kulturstyrelsen.

I særlige tilfælde kan Kulturstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelse og arkæologiske udgravninger.

Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af museumslovens bestemmelser.

Du kan læse meget mere om, hvordan der arbejdes med hensynet til vores fælles kulturarv på Kulturstyrelsens hjemmeside, i Kulturstyrelsens Vejledning til gennemførelse af arkæologiske undersøgelser samt i museumslovens kapitel 8.

Kulturstyrelsen har også udgivet en guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere:  Bevar guldet inden du graver.