layoutelementlayoutelement
Horsens Museum 
Collage 2013

Arkæologiske udgravninger 2013Egedalsvej

HOM 1788 Egedalsvej
Hansted Sogn, Horsens Kommune
Ved udgravning blev fundet gruber og kulturlag med keramik og flint fra tragtbægerkultur. Der blev også fundet tre langhuse, fem mindre bygninger, en ovn og kulturlag fra førromersk jernalder. Læs rapporten her.


HOM 2204 Stationsvej
Hatting Sogn, Horsens Kommune
Udgravning af etape 2 (etape 1 udgravet i 2007) med spor af bebyggelse fra sen vikingetid og middelalder. Der blev også fundet to grubehuse, der hører til den tidligere undersøgte produktionsplads. Fra middelalderen er afdækket flere gårdsanlæg i flere faser. Etape 1: Læs hele rapporten her. Etape 2: Læs hele rapporten her.


 

HOM 2628 Kildeparken Etape 2
Øster Snede Sogn, Hedensted Kommune
Undersøgelse af et velbevaret hulbælte. Hulbæltet blev også påvist i 2010 nord for Solbæk. Anlægget er typemæssigt dateret til ældre jernalder. Læs rapporten fra udgravningen.HOM 2676 Provstlund
Tamdrup Sogn, Horsens Kommune
Udgravning af tre lokaliteter, hvor der blev fundet to større områder med spor efter en boplads og aktiviteter fra bondestenalderen. Der blev også undersøgt et hulbælte - et forsvaranlæg fra jernalderens tidligste del. Læs rapporten for her.


Aale HOM 2780 Kloakseparering, Aale
Aale Sogn, Hedensted kommune
Ved udgravningen blev der undersøgt en bebyggelse fra yngre romersk/ældre germansk jernalder, bestående af følgende strukturer: To langhuse, fire udhuse, fire staklader samt to hegnsforløb. Læs hele rapporten her.

HOM 2834 Hospitalsgade 6-8
Horsens Sogn, Horsens kommune
Ved udgravningen blev der åbnet 11 felter, hvor i der blev registreret anlæg fra middelalderen i form af 4 grave, 1 kirkegårdsgrøft, 1 brønd og 5 middelalderlige kulturlag. Herudover 18 middelalderlige nedgravninger inkl. 4 stolpehuller. Læs hele rapporten her.

HOM 2936 Møllehus, Ølholm By
Langskov Sogn, Hedensted kommune
Ved udgravningen blev der erkendt 22 treskibede hustomter fra førromersk jernalder til ældre germansk jernalder. Desuden fremkom tre grubehuse, 20 staklader, 27 hegn og hegnshuse samt mindst tre grave. Læs hele rapporten her.

HOM 3008 Ålkærgårdsvej
Hansted Sogn, Horsens Kommune
Inden biogasanlægget på markerne ved Ålkærgårdvej og Østbirkvej blev bygget, blev der udgravet tre arkæologiske lokaliteter. Der blev blandt andet undersøgt 10 langhuse - en landsby fra yngre jernalder. Læs hele rapporten her.


HOM 3011 Lindegård, Ørum
Sindbjerg Sogn, Hedensted kommune
I forbindelse med anlæggelse af cykelsti blev en lokalitet med bebyggelsesspor fra jernalder eller vikingetid udgravet. Der kunne påvises stolpehuller fra hegn og huse, hvis nærmere udseende ikke kunne godtgøres grundet udgravningsfeltets ringe bredde. Læs hele rapporten her.

HOM 3019 Gedved-Ørridslev
Tolstrup Sogn, Horsens Kommune

Forud for anlæggelsen af en trykledning mellem Gedved og Ørridslev blev der i forbindelse med en forundersøgelse udpeget tre steder med væsentlige fortidsminder. I grøft 7, hvor der som det eneste sted skulle foretages en efterfølgende udgravning, blev påvist en - muligvis to - formodede jordfæstegrave. Læs hele rapporten her.

HOM 3031 Aalevej, Tørring
Tørring Sogn, Hedensted kommune
Der blev registreret i alt 194 anlæg, næsten alle fra tre velbevarede hustomter fra tidlig førromersk jernalder. De tre huse var alle med forskellige vægkonstruktioner, det ene således med tørvevæg, det andet med stolpe- eller plankevæg og det tredje med formodet kombineret lerklinings- og plankevæg. Læs hele rapporten her.

 

HOM 3090 Tamdrup møntskat
Tamdrup Sogn, Horsens Kommune
En detektorførers fund af en sølvmønt førte i oktober 2013 til, at Horsens Museum udgravede en skat af Svend Estridsenmønter vest for Tamdrup Kirke. Der er fundet 28 hele sølvmønter og fragmenter af mindst 30 sølvmønter i pløjelaget ved skatten. Der er desuden optaget et præparat af fylden i nedgravningen til skatten.

Læs hele rapporten her.